تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

روز: فروردین 26, 1395

آنزیم فیتاز

قسمت اعظم فسفر موجود درجیره طیور به شکل اسید فیتیک وغیرقابل دسترس میباشد. اسید فیتیک یا فرم نمک آن فیتات شکل ذخیره ای فسفر در گیاهان است. فیتات برای پرندگان غیرقابل جذب می باشد از اینرو علاوه بر کاهش قابلیت دسترسی فسفر، باعث کاهش قابلیت دسترسی بسیاری از مواد غذایی جیره نیز می شود.

پربیوتیک ها

صنعت طیور به عنوان بزرگترین منبع تامین کننده پروتئین در جهان مطرح می باشد. پایداری میکروبی دستگاه گوارش تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون عوامل تغذیه ای، محیطی فیزیولوژیکی و فاکتورهای میکروبیولوژی قرار دارد. هریک از این عوامل قادر است بر سلامت دستگاه گوارش اثر مستقیم بگذارد.