تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

adminaam

پربیوتیک ها

صنعت طیور به عنوان بزرگترین منبع تامین کننده پروتئین در جهان مطرح می باشد. پایداری میکروبی دستگاه گوارش تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون عوامل تغذیه ای، محیطی فیزیولوژیکی و فاکتورهای میکروبیولوژی قرار دارد. هریک از این عوامل قادر است بر سلامت دستگاه گوارش اثر مستقیم بگذارد.

آنزیم فیتاز

قسمت اعظم فسفر موجود درجیره طیور به شکل اسید فیتیک وغیرقابل دسترس میباشد. اسید فیتیک یا فرم نمک آن فیتات شکل ذخیره ای فسفر در گیاهان است. فیتات برای پرندگان غیرقابل جذب می باشد از اینرو علاوه بر کاهش قابلیت دسترسی فسفر، باعث کاهش قابلیت دسترسی بسیاری از مواد غذایی جیره نیز می شود.

کنسانتره 2.5% گوشتی

تنها کنسانتره دارای گواهینامه استاندارد (بازرسی) نمونه نتایج آزمایشگاهی نمونه گواهینامه بازرسی در مناطق آب شیرین حداکثر نیم کیلو نمک در جیره نهایی اضافه نمایید. کنسانتره دارای مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت می باشد. کنسانتره شامل پربیوتیک، اسید ارگانیک، ضد قارچ و محرک رشد می باشد. ارزش غذایی فیتاز در جیره نهایی …

کنسانتره 2.5% گوشتی ادامه »

کنسانتره 2.5% تخمگذار

تنها کنسانتره دارای گواهینامه استاندارد (بازرسی) نمونه نتایج آزمایشگاهی نمونه گواهینامه بازرسی کنسانتره دارای مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت می باشد. ارزش غذایی فیتاز در جیره نهایی محاسبه شده است. کنسانتره شامل پربیوتیک، اسید ارگانیک، ضد قارچ و محرک رشد می باشد. کنسانتره فاقد ضد کوکسیدیوز است. میزان مصرف کنسانتره طبق فرمول …

کنسانتره 2.5% تخمگذار ادامه »

کنسانتره 5% گوشتی پایه

تنها کنسانتره دارای گواهینامه استاندارد (بازرسی) نمونه نتایج آزمایشگاهی نمونه گواهینامه بازرسی در مناطق آب شیرین حداکثر نیم کیلو نمک در جیره نهایی اضافه نمایید. کنسانتره دارای مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت می باشد. کنسانتره شامل پربیوتیک، اسید ارگانیک، ضد قارچ و محرک رشد می باشد. ارزش غذایی فیتاز در جیره نهایی …

کنسانتره 5% گوشتی پایه ادامه »

کنسانتره 5% گوشتی سوپر

تنها کنسانتره دارای گواهینامه استاندارد (بازرسی) نمونه نتایج آزمایشگاهی نمونه گواهینامه بازرسی در مناطق آب شیرین حداکثر نیم کیلو نمک در جیره نهایی اضافه نمایید. کنسانتره دارای مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت می باشد. کنسانتره شامل پربیوتیک، اسید ارگانیک، ضد قارچ و محرک رشد می باشد. ارزش غذایی فیتاز در جیره نهایی …

کنسانتره 5% گوشتی سوپر ادامه »

کنسانتره 5% گوشتی جنیوس

تنها کنسانتره دارای گواهینامه استاندارد (بازرسی) نمونه نتایج آزمایشگاهی نمونه گواهینامه بازرسی در مناطق آب شیرین حداکثر نیم کیلو نمک در جیره نهایی اضافه نمایید. کنسانتره دارای مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت می باشد. کنسانتره شامل پربیوتیک، اسید ارگانیک، ضد قارچ و محرک رشد می باشد. ارزش غذایی فیتاز در جیره نهایی …

کنسانتره 5% گوشتی جنیوس ادامه »