تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

کنسانتره 2.5% تخمگذار

فهرست مطالب

  • تنها کنسانتره دارای گواهینامه استاندارد (بازرسی) نمونه نتایج آزمایشگاهی نمونه گواهینامه بازرسی
  • کنسانتره دارای مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت می باشد.
  • ارزش غذایی فیتاز در جیره نهایی محاسبه شده است.
  • کنسانتره شامل پربیوتیک، اسید ارگانیک، ضد قارچ و محرک رشد می باشد.
  • کنسانتره فاقد ضد کوکسیدیوز است.
  • میزان مصرف کنسانتره طبق فرمول های پیشنهادی با توجه به نژاد و مواد اولیه خوراک تعیین می گردد.
  • مکمل ویژه تهیه شده در کنسانتره بر اساس استاندارد نژاد ها، مورد استفاده تمام نژادها می باشد.
  • کلیه آنالیز ها بر اساس روش SID طراحی و از لحاظ اسید های آمینه در جیره نهایی تامین شده است.
  • جهت دستیابی به جیره های اختصاصی بر اساس نژاد، سن، درصد تولید، وزن مرغ و تخم مرغ و همچنین برنامه نوری مناسب با گروه علمی شرکت تماس حاصل فرمایید.
  • تمامی کنساتره های تولیدی شرکت ماکیان دام پارس دارای عمر قفسه ای 9 ماهه می باشند.

آنالیز کنسانتره 2/5% تخمگذار

مواد اولیه آنالیز واقعی A آنالیز آزمایشگاهی A آنالیز واقعی B آنالیز آزمایشگاهی B
پروتئین 11/7 6/3 13/2 7/7
انرژی 1850 600 2000 700
کلسیم 16/5 12/5 15/7 11/7
سدیم 5/5 5/5 3/7 3/7
کلر 6 6 3/6 3/6
فسفر قابل جذب 11 6/9 8/85 4/7
متیونین قابل جذب 6/2 6/2 3/7 3/7
لیزین قابل جذب 2/7 2/7 0.66 0.66
ترئونین قابل جذب 0.1 0.1 0.3 0.3
متیونین + سیستئین قابل جذب 6.3 6.3 3.9 3.9

نمونه فرم های بازرسی

عنوان پیشرفته
ساعت مشاوره در روزهای کاری 8:30 تا 10 | 12 تا 13

مشاوره تخصصی آنلاین