تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

روز: اردیبهشت 1, 1395

کنسانتره 5% گوشتی جنیوس

تنها کنسانتره دارای گواهینامه استاندارد (بازرسی) نمونه نتایج آزمایشگاهی نمونه گواهینامه بازرسی در مناطق آب شیرین حداکثر نیم کیلو نمک در جیره نهایی اضافه نمایید. کنسانتره دارای مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت می باشد. کنسانتره شامل پربیوتیک، اسید ارگانیک، ضد قارچ و محرک رشد می باشد. ارزش غذایی فیتاز در جیره نهایی …

کنسانتره 5% گوشتی جنیوس ادامه »

کنسانتره 5% گوشتی سوپر

تنها کنسانتره دارای گواهینامه استاندارد (بازرسی) نمونه نتایج آزمایشگاهی نمونه گواهینامه بازرسی در مناطق آب شیرین حداکثر نیم کیلو نمک در جیره نهایی اضافه نمایید. کنسانتره دارای مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت می باشد. کنسانتره شامل پربیوتیک، اسید ارگانیک، ضد قارچ و محرک رشد می باشد. ارزش غذایی فیتاز در جیره نهایی …

کنسانتره 5% گوشتی سوپر ادامه »

کنسانتره 5% گوشتی پایه

تنها کنسانتره دارای گواهینامه استاندارد (بازرسی) نمونه نتایج آزمایشگاهی نمونه گواهینامه بازرسی در مناطق آب شیرین حداکثر نیم کیلو نمک در جیره نهایی اضافه نمایید. کنسانتره دارای مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت می باشد. کنسانتره شامل پربیوتیک، اسید ارگانیک، ضد قارچ و محرک رشد می باشد. ارزش غذایی فیتاز در جیره نهایی …

کنسانتره 5% گوشتی پایه ادامه »

کنسانتره 2.5% تخمگذار

تنها کنسانتره دارای گواهینامه استاندارد (بازرسی) نمونه نتایج آزمایشگاهی نمونه گواهینامه بازرسی کنسانتره دارای مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت می باشد. ارزش غذایی فیتاز در جیره نهایی محاسبه شده است. کنسانتره شامل پربیوتیک، اسید ارگانیک، ضد قارچ و محرک رشد می باشد. کنسانتره فاقد ضد کوکسیدیوز است. میزان مصرف کنسانتره طبق فرمول …

کنسانتره 2.5% تخمگذار ادامه »

کنسانتره 2.5% گوشتی

تنها کنسانتره دارای گواهینامه استاندارد (بازرسی) نمونه نتایج آزمایشگاهی نمونه گواهینامه بازرسی در مناطق آب شیرین حداکثر نیم کیلو نمک در جیره نهایی اضافه نمایید. کنسانتره دارای مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت می باشد. کنسانتره شامل پربیوتیک، اسید ارگانیک، ضد قارچ و محرک رشد می باشد. ارزش غذایی فیتاز در جیره نهایی …

کنسانتره 2.5% گوشتی ادامه »