تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

  • تنها کنسانتره دارای گواهینامه استاندارد (بازرسی) نمونه نتایج آزمایشگاهی نمونه گواهینامه بازرسی
  • در مناطق آب شیرین حداکثر نیم کیلو نمک در جیره نهایی اضافه نمایید.
  • کنسانتره دارای مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت می باشد.
  • کنسانتره شامل پربیوتیک، اسید ارگانیک، ضد قارچ و محرک رشد می باشد.
  • ارزش غذایی فیتاز در جیره نهایی محاسبه شده است.
  • کنسانتره فاقد ضد کوکسیدیوز است.
  • حداکثر میزان مصرف کنسانتره طبق فرمول های پیشنهادی شرکت 25 کیلو در تن خوراک نهایی می باشد.
  • از تغییر جیره ها جدا” پرهیز نموده و جهت دستیابی به جیره های اختصاصی و برنامه نوری مناسب با گروه علمی شرکت تماس حاصل فرمایید.
  • تمامی کنسانتره های تولیدی شرکت ماکیان دام پارس دارای عمر قفسه ای 9 ماهه می باشند.

آنالیز کنسانتره 2/5% گوشتی

مواد اولیه آنالیز واقعی A آنالیز آزمایشگاهی A آنالیز واقعی B آنالیز آزمایشگاهی B
پروتئین 21/5 12/5 19 10
انرژی 2950 800 2800 700
کلسیم 23 18/5 26/4 22/4
سدیم 4 4 3/7 3/7
کلر 5 5 4/8 4/8
فسفر قابل جذب 10/4 6/3 7/66 3/5
متیونین قابل جذب 8/5 8/5 7/4 7/4
لیزین قابل جذب 6/9 6/9 5/3 5/3
ترئونین قابل جذب 1/7 1/7 1/7 1/7
متیونین + سیستئین قابل جذب 8/7 8/7 7/5 7/5

جیره پیشنهادی

مواد مورد استفاده در جیره 1-10 روزگی 11-24 روزگی 25-35 روزگی 40-46 روزگی 47 تا کشتار
کنسانتره 2/5% A 25 B 25 B 25 B 22 B 20
ذرت 560 600 645 691 713
سویا (43%) 395 360 315 275 255
کربنات 9 4 2 2 2
روغن 11 11 13 10 10
جمع کل 1000 1000 1000 1000 1000