تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

ورم پستان در گاوهای شیری; مقاومت به آنتی بیوتیک ها

ورم پستان در گاوهای شیری

ورم پستان در گاوهای شیری یکی از درگیری های شایع است که کیفیت شیر تولیدی را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد چرا که علاوه بر کاهش مقدار شیر تولیدی، ترکیب آن را نیز تغییر میدهد.

ورم پستان به دو صورت بالینی (فوق حاد،حاد،مزمن) و تحت بالینی رخ میدهد و در نتیجه ی عوامل مختلفی از جمله:

  • عوامل عفونی
  • ضربات مکانیکی
  • محرک های شیمایی

رخ میدهد.

در پی بروز هر یک از این رخدادها، باکتری به غدد شیری میرسد، تکثیر میشود و ورم پستان ایجاد میکند. در نتیجه درمان اصلی این بیماری شایع مصرف داروهای ضد میکروبی و آنتی بیوتیک ها است.

مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های مولد ورم پستان 

مقاومت باکتری های مولد ورم پستان به آنتی بیوتیک ها میتواند باعث عدم درمان گاو های مبتلا و گسترش عفونت های مقاوم به درمان بشود. این وضعیت میتواند سلامت جامعه ی انسانی را نیز به خطر بیاندازد.

در صورت بروز مقاومت باکتریایی در باکتری های مولد ورم پستان، این میکروارگانیسم های مقاوم میتوانند از طریق محصولات لبنی و یا دامی به انسان منتقل شوند. علاوه بر این کود حیوانی، گیاه رشد یافته با منابع آبی آلوده و ارتباط مستقیم با دام آلوده میتواند موجب چرخش این باکتری در جمعیت انسانی و درگیری با عفونت های مقاوم پایدار بشود.

 بنابر این لازم است که الگوهای مقاومت خاص هر منطقه شناسایی و بررسی شوند تا درمان بر اساس همین الگوها صورت پذیرد.

مقاومت باکتری های مولد ورم پستان در ایران

به طور کلی طبق مطالعاتی که بر روی مقاومت جدایه های باکتریایی ایجاد کننده ی ورم پستان تحت بالینی در ایران انجام شده، اکثر باکتری ها به پنی سیلین مقاوم هستند. استافیلوکوکوس های کواگولاز مثبت و منفی نیز به عنوان بیشترین باکتری های جدا شده از گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی، بالاترین حساسیت و مقاومت را به ترتیب به جنتامایسین و پنی سیلین داشتند. اشرشیا کلی ها نیز در حدود 90 درصد مواقع به پنی سیلین مقاوم بوده اند.

چالش های مقاومت باکتریایی در ورم پستان

اگرچه گزارشات محلی یا مطالعات با جامعه آماری محدود، همگی نتایج مشابهی را در مورد باکتری ها و مقاومتشان نشان میدهد اما وضعیت در مورد مطالعات گسترده فرق میکند. در انواع متفاوت ورم پستان، به دلیل استفاده از آنتی بیوتیک های مختلف، مقاومت ها نیز به صورت محلی، الگوهای مختلفی ایجاد کرده اند و همین مقابله با آن را دشوار کرده است.

برای مثال بیشترین مقاومت باکتری های مولد ورم پستان در شمال کشور اردن مربوط به تری متوپریم و بعد از آن به ترتیب مربوط به پنی سیلین، تتراسایکلین و اریترومایسین است. در حالی که این داده ها با اطلاعات مربوط به مقاومت باکتریایی در ورم پستان های گزارش شده از استان های مختلف ایران مطابقت ندارد. حتی الگوهای مقاومت یک کشور در استان های مختلف و در بازه های زمانی متفاوت با یکدیگر تفاوت داشته است.

تصور بر این است که عوامل مختلفی بر بروز الگوهای مقاومت موثرند. از جمله:

  • آنتی بیوتیک های مورد استفاده رایج در منطقه
  • باکتری های غالب ایجاد کننده ی ورم پستان
  • بازه های زمانی مختلف

نتیجه گیری

ورم پستان یکی از معضلات بزرگ گله های شیری است که بخش بزرگی از مصرف سالانه ی آنتی بیوتیک را به خود ارائه میدهد. با توجه به بحث مقاومت باکتریایی که تهدیدی است بر سلامت تمام موجودات زنده؛ بایستی طرح مناسبی برای طرح ریزی سیستم پایش مناسب و آگاهی دامپزشکان ریخته شود. به علاوه بررسی و ارائه جایگزین های مناسب نیز باید در برنامه قرار گیرد.