تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

نقش دارو های گیاهی در سلامت

طب سنتی تاریخچه ای طولانی دارد و برای قرن ها موجب سلامت جوامع مختلف گشته است. در حال حاضر طب سنتی از جمله استفاده از دارو های گیاهی در 170 کشور از 194 کشور عضو سازمان بهداشت جهانی، استفاده می شود. هم چنین بسیاری از کشور های در حال توسعه نیز در حال آشنایی با طب سنتی و وارد کردن آن به سیستم درمانی می باشند.

تلفیق طب سنتی با سیستم درمانی ملی باید به طور صحیح، موثر و ایمن و بر اساس جدیدترین اطلاعات و مدارک علمی صورت بگیرد. سازمان بهداشت جهانی به کشور هایی که قصد دارند از روش های طب سنتی استفاده کنند، کمک می کند که این کار را به صورت علمی انجام دهند تا از آسیب به افراد جلوگیری شود و امنیت، اثرگذاری و کیفیت اقدامات درمانی نیز تضمین گردد.

منبع: www.who.int