تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

مفهوم سلامت دستگاه گوارش

فهرست مطالب

یک مقاله مروری که در مجله Animal feed science and technology چاپ شده است به بررسی موضوع سلامت دستگاه گوارش پرداخته است. Conway در سال 1994، 3 فاکتور اصلی برا ی بررسی وضعیت سلامت دستگاه گوارش مطرح کرد. این سه فاکتور شامل جیره غذایی، موکوس دستگاه گوارش و فلور نرمال دستگاه گوارش می باشد. سلامت دستگاه گوارش عبارت است از یک محیط پایدار که در آن میکروبهای موجود در دستگاه گوارش و تمام ساز و کار دستگاه گوارش باهم و در یک تعادل برابر و همپوشانی مطلوب به سر می برند و در نهایت موجب بهبود عملکرد میزبان می شوند.

یکی از فاکتورهای اساسی در سلامت دستگاه گوارش جیره غذایی است. بسیاری از مواد و عناصر موجود در خوراک می توانند سلامت دستگاه گوارش در طیور را تحت تاثیر قرار دهند. این مواد شامل نوع فیبر موجود در جیره غذایی، ممانعت کننده های تریپسین، فیتات، لکتین، پروتئین ها ی غیر قابل هضم در قسمت انتهای دستگاه گوارش، مایکوتوکسین ها، باکتری ها و عوامل پاتوژن و بیماری زا، موادمغذی ضعیف، استرس دمایی، کیفیت پایین آب، برنامه ها ی واکسیناسیون و …….

این عوامل ضد تغذیه ای منجر به درجات مختلفی از آسیب های فیزیکی، شیمیایی و عملکردی در دستگاه گوارش می شود. امروزه با استفاده از تکنولوژی در ساخت خوراک و استفاده از دما و رطوبت مناسب بسیاری از این عوامل ضد تغذیه ای حذف می گردند. سایر عوامل ضد تغذیه ای نیز به وسیله مکمل های خوراک قابل کنترل می باشد.

دانشمندان به دنبال یک فاکتور کلیدی برای بررسی سلامت دستگاه گوارش هستند. فاکتوری که بتوان به عنوان شاخص به آن اتکا نمود. در واقع مشخص شدن سلامت دستگاه گوارش نیازمند روشی است که بتوان برهم کنش فاکتورهای مختلف در دستگاه گوارش را بطور کامل مورد بررسی قرار داد .بیومارکرها که متابولیت های خاصی هستند و در دستگاه گوارش منتشر می شوند از آن جمله اند.

مشکل اساسی در انتخاب این مارکرهای بیولوژیک این است که در گونه های مختلف بیومارکرهای یکسان وجود ندارد. به عنوان مثال MPO، هاپتوگلوبین و سیترولین در پرندگان یافت نمی شود. همچنین بسیاری از معرف ها برای شناسایی احتیاج به توسعه روشهای آزمایشگاهی مناسب برای ردیابی دارند که خیلی در دسترس نمی باشد.

بنابراین تحقیقات آینده می بایست بر پایه یافتن یک مارکر بیولوژیک رفرانس و استاندارد برای بررسی وضعیت سلامت دستگاه گوارش باشد. همچنین روشهایی مانند بیوپسی و نمونه برداری از بخش های مختلف دستگاه گوارش تنها در موارد مشخص و محدودی در فارم قابل استفاده است.

بنابراین این بیومارکر باید روشی غیر تهاجمی نیز باشد که در سطح وسیع در فارم قابل استفاده باشد. در پایان محققان باید قادر به اثبات باشند که اندازه گیری مارکرهای بیولوژی در خون، مدفوع، ادرار می تواند شاخص قابل اعتمادی برای بررسی سلامت دستگاه گوارش باشد.

منبع: All about feed

عنوان پیشرفته
ساعت مشاوره در روزهای کاری 8:30 تا 10 | 12 تا 13

مشاوره تخصصی آنلاین