تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

به دلیل بروز مقاومت های باکتریایی به صورت گسترده و ظهور باکتری های مقاوم به چندین دارو، ناگزیریم که از ترکیبات جایگزین برای آنتی بیوتیک ها استفاده کنیم چرا که با مقاوم شدن میکروارگانیسم ها دیگر ترکیباتی که پیش از این آن ها را مهار میکرد یا از بین میبرد تاثیری ندارند. از طرفی مقاومت آنتی بیوتیکی دیگر هشدار نیست و به تهدیدی جدی علیه انسان، حیوان و محیط زیست بدل شده است. همچنین عوارض جانبی و تداخلات دارویی آنتی بیوتیک ها را نمیتوان نادیده گرفت.

 یکی از این جایگزین های داروهای آنتی بیوتیکی، ترکیبات موثر گیاهی هستند. از میان انواع مختلفی از گیاهان که از خود خواص آنتی بیوتیکی نشان داده اند، سیر با ماده موثر آلیسین یکی از معروف ترین جایگزین های پیشنهادی به ویژه برای استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین است.

باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در چه بیماری هایی یافت میشود؟

استافیلوکوکوس اورئوس یکی از پاتوژن های مهم بیماری زا برای انسان و حیوانات است. این باکتری گرم مثبت، در ایجاد طیف وسیعی از بیماری ها از جمله:

  • استئومیلیت
  • اندوکاردیت
  • پنومونی

و

  • سندروم شوک توکسیک

نقش دارند. البته در برخی موارد بدون بروز علائم بالینی از مخاط بینی انسان و حیوانات جدا شده اند.

درمان شیمیایی مناسب علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم چیست؟

متاسفانه استفاده کور از آنتی بیوتیک ها به ویژه در صنعت دامپزشکی و مصرف خودسرانه انسان ها از آنتی بیوتیک های مختلف و البته نبود نهاد نظارتی جدی در نهایت موجب بروز مقاومت باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به برخی آنتی بیوتیک ها مانند متی سیلین شده است. این گونه ی مقاوم آن چنان گسترش یافت که استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین را به اختصار مرسا (MRSA) نامیدند.

استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین عامل اصلی بسیاری از عفونت های پایدار در انسان و حیوانات است که به گروه بتالاکتام پاسخ مناسبی نمیدهد. از بتالاکتام های مهم میتوان به پنی سیلین، سفالوسپورین و کارباپنم اشاره کرد.

متاسفانه این ترکیبات شیمیایی دیگر در از بین بردن باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم نقشی نخواهند داشت و به دلیل درمان ناپذیری ناشی از مقاومت گسترده ی آنتی بیوتیکی به مرسا ابر میکروب نیز میگویند.

درمان جایگزین مناسب علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم چیست؟

مطالعات اخیر تاثیر گذاری سیر (آلیسین) بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین را ثابت کرده اند. این تاثیرگذاری هم بر روی مواد غذایی آلوده و هم بر ابزار یا موجودات زنده ی آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین آزمایش و تایید شده است.

اگرچه سیر پیش از این و برای مدت طولانی به عنوان یک گیاه ضد باکتری شناخته شده است اما این کشف میتواند ما را بیش از همیشه به سوی جایگزین کردن مواد شیمیایی بلااستفاده و بی تاثیر با مواد گیاهی هدایت کند که خود آغازی بر عصر جدید دارویی خواهد بود.