تعیین جنسیت پرندگان – قسمت دوم

تعیین جنسیت در پرندگان جوان بر اساس خصوصیات ظاهری در اکثر گونه ها غیرممکن است. در پرندگان بالغ نیز در بیش از 60 درصد گونه ها از نظر ظاهری و مورفولوژیک تفاوتی بین پرنده نر و ماده وجود ندارد یا تفاوت ها به قدری جزیی و ظریف است که تعیین جنسیت مطمئن و قطعی را …

تعیین جنسیت پرندگان – قسمت دوم ادامه »