makiandampars - megaesophagus in dogs and regurgitation

بالا آوردن مکرر در سگ ها و اتساع مری (مگاازوفاگوس)

بالا آوردن در سگ ها امری رایج و عادی می باشد. همه کسانی که سگ دارند، با استفراغ و بالا آوردن سگشان مواجه شده اند. یکی از عللی که باعث می شود سگ ها در طول عمر خود زیاد دچار استفراغ شوند، این است که این حیوانات تقریبا هر چیزی را که بر سر راهشان …

بالا آوردن مکرر در سگ ها و اتساع مری (مگاازوفاگوس) ادامه »