تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

برنامه سازمان بهداشت جهانی حیوانات (WOAH) برای مقابله با مقاومت میکروبی

فهرست مطالب

با پیدایش آنتی بیوتیک ها و سایر دارو های ضد میکروبی، تحولی عظیم در پزشکی و دامپزشکی ایجاد شد. این داروها، عفونت هایی را که سبب مرگ می شدند، درمان کردند و سلامت انسان ها، حیوانات و امنیت غذا را بهبود بخشیدند. با این حال استفاده بیش از حد یا نادرست از این داروها سبب مقاوم شدن میکروارگانیسم ها به آنها گشته است. مقاومت ضد میکروبی (AMR) خطری بزرگ برای سلامت انسان ها، حیوانات و اکوسیستم محسوب می گردد.

در صورت مقاوم شدن میکروارگانیسم ها به دارو های ضد میکروبی از جمله آنتی بیوتیک ها، درمان عفونت های ناشی از آنها سخت یا غیر ممکن شده و شدت بیماری، احتمال شیوع و مرگ و میر ناشی از آنها افزایش می یابد.

حفظ اثرگذاری داروهای حیات بخش ضد میکروبی و دسترسی به آنها در پزشکی و دامپزشکی برای نسل های آینده امری مهم و ضروری می باشد اما پیدایش و گسترش سریع مقاومت آنتی بیوتیکی نه تنها تحقق این هدف را به خطر می اندازد، بلکه امکان درمان عفونت ها را نیز از بین می برد.

با اینکه مقاومت میکروبی به طور طبیعی در حین سازگار شدن میکروارگانیسم ها با محیط هم رخ می دهد، اما استفاده بیش از حد و نادرست از آنتی بیوتیک ها در بخش های پزشکی، دامپزشکی و کشاورزی این امر را تسریع کرده است. بنابراین بخش های مختلف باید با همکاری یکدیگر پیدایش و گسترش مقاومت ضد میکروبی را به حداقل برسانند.

makiandampars - OIE or WOAH logo

از آن جایی که میکروارگانیسم های مقاوم و ژن های مقاومت می توانند بین انسان ها، حیوانات و محیط منتقل شوند، مقاومت میکروبی تهدیدی مشترک بین بخش های مختلف محسوب می شود؛ بنابراین سازمان جهانی بهداشت حیوانات (WOAH=OIE)، سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) و برنامه محیط زیستی سازمان ملل متحد (UNEP) با همکاری یکدیگر سعی در مقابله با این خطر جهانی دارند. در این بین برنامه سازمان بهداشت جهانی حیوانات برای مبارزه با AMR شامل 4 ستون اصلی می باشد:

  1. تقویت قانون گذاری ها و افزایش ظرفیت
  2. تشویق به استفاده از استانداردهای بین المللی سازمان بهداشت جهانی حیوانات
  3. تقویت دانش و اطلاعات موجود از طریق نظارت و تحقیق
  4. افزایش اطلاعات و آگاهی عمومی در مورد موضوع مقاومت ضد میکروبی

WOAH با توجه به این 4 ستون یا هدف اصلی برای مقابله با مقاومت ضد میکروبی برنامه ریزی نموده و از این طریق در کنار سایر بخش ها سعی در کاهش ایجاد و گسترش مقاومت ضد میکروبی دارد.

عنوان پیشرفته
ساعت مشاوره در روزهای کاری 8:30 تا 10 | 12 تا 13

مشاوره تخصصی آنلاین