makiandampars - AMR transmission between human,animals and environment

انتقال مقاومت ضد میکروبی بین انسان، دام و محیط

انسان ها در چنگال یک بیماری همه گیر دیگر، فراتر از بیماری کرونا می باشند. با این که این عارضه به سرعت پاندمی های ویروسی گسترش پیدا نمی کند، اما تهدیدی بزرگ تر برای سلامت محسوب می شود و در دراز مدت خسارت های بسیار بیشتری ایجاد می کند. استفاده بیش از حد و نادرست …

انتقال مقاومت ضد میکروبی بین انسان، دام و محیط ادامه »